Loader
Home »   ...  » Wsparcie » Zawiadomienie o ochronie prywatnosci

Zawiadomienie o ochronie prywatności

Ochrona danych i bezpieczeństwo są ważne dla Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG (MCAM) i spółek z jej grupy (dalej „MCAM”, „my”). MCAM zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób odpowiedzialny i zgodny z wymogami prawnymi. Niniejsze zawiadomienie opisuje sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników odwiedzających www.mcam.com („Strona”).

Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy w celu udostępnienia tej Strony
Użytkownicy mogą odwiedzać tę Stronę i uzyskiwać informacje o naszych produktach i usługach bez informowania nas, kim są. Tak jak w przypadku każdego połączenia z serwerem internetowym, serwer naszego dostawcy usług hostingowych rejestruje i tymczasowo przechowuje określone dane techniczne.

Takie dane obejmują adres IP i system operacyjny urządzenia użytkownika, dane i czas dostępu lub typ przeglądarki, której używa w celu uzyskania dostępu do tej Strony. Jest to potrzebne ze względów technicznych. W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe, robimy to w oparciu o nasz interes polegający na udostępnianiu tej Strony i zapewnienie użytkownikom jak najlepszych doświadczeń.

Dane, które zbieramy i przetwarzamy, aby odpowiedzieć na zapytania użytkowników
Kiedy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą globalnego formularza kontaktowego, formularza kontaktowego dowolnej spółki z grupy Mitsubishi Chemical Advanced Materials lub formularza dot. podania o pracę zamieszczonego na tej Stronie, lub jeśli wchodzi w interakcję z członkiem naszego personelu za pośrednictwem usługi Czatu na żywo, będziemy zbierać informacje, które on nam przekazuje.

Będą one zazwyczaj obejmować takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, spółka lub organizacja, w której pracuje lub którą reprezentuje użytkownik, oraz jego adres e-mail i numer telefonu. Jeśli użytkownik skorzysta z formularza dot. podania o pracę, informacje te obejmą również życiorys lub dodatkowe dokumenty odnośnie jego referencji lub kwalifikacji, które może przesłać w ramach swego zgłoszenia.

Będziemy wykorzystywać te dane osobowe w oparciu o nasz interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na zgłoszenie użytkownika, skontaktowaniu się z nim, w przypadku wystąpenia pytań i przekazaniu informacji o naszych produktach i usługach. Nasi pracownicy działu kadr będą korzystać z informacji przesłanych wraz z podaniem o pracę w celu sprawdzenia wniosku i przetworzenia go. Jest to konieczne do oceny, czy kandydat jest dobrze przygotowany do pracy i podjęcia decyzji w sprawie podania użytkownika. Ponadto, w oparciu o nasz interes polegający na informowaniu użytkowników, którzy wykazali zainteresowanie nowymi wydarzeniami, produktami i usługami, będziemy wysyłać pewne informacje handlowe (np. nasz biuletyn). Użytkownik może jednak w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji.

Dlaczego i jak używamy plików cookie
Używamy plików cookie na tej Stronie w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi użytkownika oraz pomoc w doskonaleniu naszych usług. Pliki cookie to pliki tekstowe pobierane na komputer lub urządzenie mobilne podczas odwiedzania strony lub korzystania z aplikacji.

Niektóre z używanych przez nas plików cookie są niezbędne do udostępniania niektórych funkcji na tej Stronie (np. Czat na żywo). Używamy również plików cookie do analizy wykorzystania tej Strony, poprawy i optymalizacji naszych usług oraz umożliwienia korzystania z internetowych narzędzi marketingowych. Obejmuje to pliki cookie, które są utrzymywane w celu rozpoznania użytkownika po powrocie na tę stronę i rejestrowania ostatniego użycia czatu na żywo. Poniżej można znaleźć więcej informacji na temat korzystania z analityki internetowej, Czatu na żywo i naszych działań marketingowych.

Dane, które zbieramy i przetwarzamy w celu analizowania i poprawy działania tej Strony
Stosujemy Google Analytics, usługę analizy oglądalności stron internetowych świadczoną przez Google LLC („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie w celu zbierania informacji niezbędnych do oceny korzystania ze Strony w celu tworzenia raportów na temat korzystania z tej Strony i świadczenia innych usług, które wspierają naszą analizę i ulepszenie korzystania z tej Strony. Mamy uzasadniony interes w prowadzeniu takiej analizy u wprowadzaniu ulepszeń.

Stosujemy Google Analytics z anonimizacją adresu IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie skrócony w Szwajcarii, UE oraz EOG. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwery Google w USA przesyłany będzie pełen adres IP, który jest skracany już tam. W związku z tym Google przechowuje informacje zebrane za pomocą plików cookie w formie anonimowej i przetwarza je w formie zbiorczej. Można uniemożliwić Google Analytics korzystanie ze swoich danych przez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki w celu wyłączenia Google Analytics. Więcej informacji na temat ochrony danych i opcji związanych z Google Analytics można znaleźć tutaj.

Jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe użytkowników oraz jak długo je przechowujemy
Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w sposób odpowiedzialny i wyłącznie w celach, dla których były przeznaczone, zgodnie z niniejszym Zawiadomieniem o ochronie prywatności i obowiązującymi przepisami.

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, współmierne do poziomu znanego ryzyka, w celu ochrony poufności i integralności danych osobowych, które zbieramy na tej Stronie. Przechowujemy dane osobowe użytkownika jedynie tak długo, jak jest to konieczne, aby spółka MCAM mogła zrealizować cele, dla których dane zostały zebrane, lub gdy jest to wymagane, dopóki spółka MCAM będzie prawnie zobowiązana do zachowania danych.

Komu udostępniamy dane osobowe użytkowników
W związku z ofertami i usługami świadczonymi na tej Stronie może być konieczne udostępnianie danych osobowych między spółkami grupy MCAM lub spółkami grupy Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, naszymi partnerami dystrybucyjnymi i / lub innymi partnerami biznesowymi MCAM. W szczególności takie udostępnianie danych może być konieczne w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika, zapewnienia dostępu do dodatkowych informacji lub informowania o nowych produktach, usługach lub ofertach w nawiązaniu do zapytania.

Czat na żywo jest usługą świadczoną przez firmę zewnętrzną, LiveChat, Inc. (dalej „LiveChat”). W oparciu o nasz interes polegający na udostępnianiu usługi Czatu na żywo na naszej Stronie, będziemy zbierać imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika przed rozpoczęciem czatu na żywo. Będziemy udostępniać te dane osobowe  spółce LiveChat. LiveChat wykorzysta te dane do świadczenia usługi Czatu na żywo zgodnie ze zobowiązaniami umownymi wobec nas i zgodnie z jej polityką prywatności.

Udostępnianie danych może obejmować przekazanie danych do spółek lub organizacji w krajach nie mających odpowiedniego standardu ochrony danych. W takich przypadkach przekazujemy dane osobowe zgodnie z postanowieniami szwajcarskiej ustawy o ochronie danych lub, w stosownych przypadkach, RODO w zakresie międzynarodowego przekazywania danych osobowych. Nasz usługodawca LiveChat uczestniczy w strukturach Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcarii-USA. Spółki z grupy MCAM i inne spółki należące do grupy Mitsubishi Chemical Holdings Corporation udostępniają dane osobowe w oparciu o unijne Standardowe Klauzule Umowne.

Prawa użytkowników w odniesieniu do ich danych osobowych
Użytkownikowi przysługują określone indywidualne prawa dotyczące danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy na jego temat za pośrednictwem tej Strony. Ma on prawo do dostępu lub otrzymywania pewnych informacji dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ma również prawo do poprawienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wnioskowania o ograniczenie przetwarzania lub usunięcie danych osobowych.

Należy jednak pamiętać, że prawa użytkownika podlegają wyjątkom i odstępstwom. Jeśli jest to prawnie dozwolone, możemy odrzucić wniosek użytkownika chcącego skorzystać z tych praw. W szczególności możemy potrzebować dalszego przetwarzania i przechowywania danych osobowych użytkownika w celu wykonania umowy z nim lub jego spółką lub organizacją, w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub ochrony naszych uzasadnionych interesów. Użytkownikowi przysługuje jednak prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Jak można się z nami skontaktować
Co do zasady Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG (z siedzibą pod adresem: Hardstrasse 5, 5600 Lenzburg, Szwajcaria) jest administratorem w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem tej Strony. Jeśli jednak użytkownik korzysta z formularzy kontaktowych właściwych dla lokalizacji, które inne spółki z grupy MCAM udostępniają na tej Stronie, administratorem będzie odpowiednia spółka z grupy MCAM (w związku z przetwarzaniem danych osobowych przekazywanych do tej spółki grupy MCAM). Z odpowiednią spółką z grupy MCAM można skontaktować się korzystając z odpowiedniego formularza kontaktowego na Stronie lub adresu wskazanego w formularzu kontaktowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Zawiadomienia o ochronie prywatności, można skontaktować się z nami pod adresem dataprivacy@mcam.com lub pisząc na adres: Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG, Inspektor Ochrony Danych, Talstrasse 70, 8001 Zurych (Szwajcaria).

Jak możemy zmieniać niniejsze Zawiadomienie o ochronie prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w niniejszym Zawiadomieniu o ochronie prywatności. Wersja opublikowana na tej Stronie jest wersją obowiązującą.

Ostatnia aktualizacja: Sierpień 2018 r.

 

 

Contact