Loader
Home »   ...  » Wsparcie » Regulamin

Regulamin

NINIEJSZY REGULAMIN MA ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOSTĘPU I KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NINIEJSZEJ STRONY ORAZ Z UZYSKANYCH NA NIEJ USŁUG I INFORMACJI. POSTANOWIENIA REGULAMINU NIE ZMIENIAJĄ WARUNKÓW INNYCH UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE SPÓŁKĄ MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS, Z JEJ SPÓŁKAMI DOMINUJĄCYMI, JEJ PODLEGŁYMI LUB Z NIĄ POWIĄZANYMI.

Dostawcą niniejszej strony (mcam.com) jest MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS AG (MCAM) i spółki należące do jej grupy (określane dalej jako „MCAM”). Należy pamiętać, że jeżeli użytkownik odwiedza stronę dot. innego przedmiotu działalności MCAM może on  podlegać Regulaminowi danej spółki MCAM. Jego warunki mogą się różnić od warunków niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin może być co jakiś czas zmieniany według uznania MCAM. Dalsze korzystanie ze Strony po każdej takiej zmianie oznacza akceptację nowych warunków Regulaminu. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ TYCH LUB JAKICHKOLWIEK PRZYSZŁYCH WARUNKÓW, PROSIMY BY NIE KORZYSTAŁ Z TEJ STRONY ANI NIE POBIERAŁ Z NIEJ ŻADNYCH MATERIAŁÓW.

MCAM może w dowolnej chwili przerwać, zmienić, zawiesić lub zakończyć świadczenie dowolnej części Strony, włącznie z dostępnością jakiejkolwiek z jej funkcji. MCAM może usuwać, modyfikować lub w inny sposób zmieniać dowolne treści zawarte na tej Stronie, włącznie z treściami pochodzącymi od osób trzecich. MCAM może nałożyć limity na niektóre funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp użytkownika do części lub całości Strony bez powiadomienia o tym i nie ponosząc odpowiedzialności z tego tytułu. MCAM może w dowolnym momencie i według własnego uznania wypowiedzieć użytkownikowi korzystanie z niniejszej Strony.

Prawa majątkowe / Polityka praw autorskich
Prawa autorskie. Wszystkie treści na tej Stronie, w tym projekty, teksty, oprogramowanie, rysunki techniczne, konfiguracje, grafika, inne pliki oraz ich wybór i rozmieszczenie („Treści”) objęte są prawami autorskimi © 1999 - 2019 Grupy spółek Mitsubishi Chemical Advanced Materials („Prawa autorskie MCAM”) lub prawami majątkowymi podmiotów powiązanych z MCAM lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści nie wolno modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, ramkować, powielać, ponownie publikować, pobierać, wyświetlać, zamieszczać, przesyłać lub sprzedawać w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody MCAM, z wyjątkiem pobrania i wydrukowania Treści w celach niestanowiących konkurencji i nienaruszających praw MCAM, pod warunkiem zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich i innych prawach majątkowych. Należy pamiętać, że ta ograniczona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie i nie obejmuje zgody na ponowne opublikowanie Treści na stronie internetowej, intranetowej lub ekstranetowej ani na włączenie informacji do jakiejkolwiek bazy danych lub kompilacji. Jakiekolwiek inne wykorzystanie takiej Treści jest surowo zabronione. Użytkownik godzi się także, że nie będzie systematycznie pozyskiwać, zbierać ani pobierać, za pomocą środków elektronicznych lub w inny sposób, żadnych danych lub ich części ze Strony, w tym tożsamości klientów. Jeśli Użytkownik uważa, że jego materiał chroniony prawami autorskimi został niewłaściwie wykorzystany na Stronie, prosimy skontaktować się z nami wysyłając e-mail pod adres support.select@mcam.com.

Znaki towarowe
Znaków towarowych wykorzystanych na Stronie, które są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi MCAM lub jej podmiotów powiazanych bądź licencjodawców, nie wolno kopiować, naśladować ani wykorzystywać w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody MCAM. Wszystkie nagłówki stron, niestandardowe grafiki, ikony przycisków i skrypty są znakami usługowymi, znakami towarowymi i / lub wzorami handlowymi MCAM lub jej podmiotów powiązanych i nie mogą być kopiowane, naśladowane ani używane w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody MCAM. Inne znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe, nazwy produktów i nazwy firm lub logotypy prezentowane na Stronie należą do ich poszczególnych właścicieli.

Patenty
Produkty i procesy MCAM są objęte jednym lub wieloma patentami i podlegają innym tajemnicom handlowym oraz prawom majątkowym. MCAM zastrzega sobie wszystkie takie prawa. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie przenosi ani nie przyznaje praw wynikających z jakichkolwiek patentów. Użytkownik godzi się nie naruszać takich praw oraz powstrzymać się od dekompilowania, odtwarzania kodu źródłowego i rozmontowywania produktów i procesów MCAM.

Oprogramowanie
Wszelkie oprogramowanie, w tym wszelkie pliki, obrazy generowane przez oprogramowanie, kod i dane towarzyszące oprogramowaniu (zwane łącznie „Oprogramowaniem”), używane lub dostępne za pośrednictwem tej Strony, mogą być używane wyłącznie w celu uzyskania dostępu i korzystania z tej Strony do celów wyraźnie określonych na Stronie, pod warunkiem, że takie zastosowania nie stanowią konkurencji i nie naruszają praw MCAM. MCAM zachowuje (w zależności od sytuacji) pełen i kompletny tytuł prawny lub prawa licencyjne do wszystkich praw własności intelektualnej do Oprogramowania. Użytkownik zgadza się powstrzymać od kopiowania, dystrybuowania, sprzedawania, modyfikowania, dekompilowania, odtwarzania kodu źródłowego, rozmontowywania i tworzenia dzieł pochodnych w stosunku do Oprogramowania.

Postępowanie użytkownika – Postanowienia Ogólne
Korzystając ze Strony, Użytkownik zgadza się: nie zakłócać ani nie ingerować w bezpieczeństwo, ani nie nadużywać w inny sposób Strony lub jakichkolwiek usług, zasobów systemowych, kont, serwerów czy sieci połączonych lub dostępnych za pośrednictwem Strony lub powiązanych czy też połączonych stron internetowych; nie zakłócać ani nie przeszkadzać w korzystaniu przez innych użytkowników ze Strony lub ze stron internetowych powiązanych czy też połączonych; nie przesyłać, nie publikować na Stronie ani w inny sposób nie przekazywać za jej pośrednictwem żadnych wirusów lub innych szkodliwych, destrukcyjnych lub niszczących plików oraz nie zmieniać, czy modyfikować w inny sposób jakichkolwiek informacji lub treści oferowanych poprzez tę Stronę lub za jej pośrednictwem; nie korzystać ani nie próbować korzystać z konta, usługi lub systemu innego podmiotu bez zezwolenia MCAM oraz nie tworzyć na tej Stronie fałszywej tożsamość lub jej używać; nie przekazywać za pośrednictwem tej Strony ani na niej spamu, wiadomości łańcuszkowych, wiadomości-śmieci ani innych rodzajów niechcianych masowych wiadomości e-mail osobom lub podmiotom, które nie wyraziły zgody na otrzymywanie takich wiadomości; nie ujawniać swojej nazwy użytkownika ani hasła innym osobom w obrębie Strony ani poza nią; nie podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony lub jej części, które są wyłączone z ogólnego dostępu.

Ograniczenia dotyczące Treści oraz Informacji o Produktach i Usługach
Wszystkie treści dostępne za pośrednictwem Strony, w tym dane, rysunki techniczne, konfiguracje, informacje o wycenie i zamówieniu oraz wykazy produktów lub usług są uważane za dokładne. JEDNAKŻE UŻYTKOWNIK POWINIEN SAMODZIELNIE OCENIĆ DOKŁADNOŚĆ I PRZYDATNOŚĆ DO SWOICH POTRZEB WSZELKICH TREŚCI ORAZ INFORMACJI O PRODUKTACH I USŁUGACH DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY. Produkty i Usługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. MCAM nie gwarantuje, że produkty lub usługi wymienione online będą dostępne w momencie składania zamówienia. Wszystkie informacje zamieszczone na Stronie podlegają Wyłączeniu Odpowiedzialności wskazanemu poniżej.

Linki i treści osób trzecich
Linki do innych stron internetowych. Strona ta może zawierać linki do innych stron internetowych. Linki te są podane jako udogodnienie i nie stanowią wyrazu aprobaty, sponsoringu ani rekomendacji ze strony MCAM dla podanej strony, ani przyjęcia odpowiedzialności za nią czy za treści, usługi czy produkty dostępne na takiej stronie lub poprzez nią, czy też dla spółek związanych z takimi stronami.

Linki z innych stron internetowych
Wszystkie linki do tej Strony muszą być zatwierdzone na piśmie przez MCAM, z tym wyjątkiem, że MCAM zgadza się na linki, w których: link jest linkiem tekstowym zawierającym jedynie tytuł strony głównej tej Strony; link „wskazuje” tylko na stronę główną Strony, a nie na strony podrzędne; link po aktywowaniu przez użytkownika, wyświetla stronę główną Strony na pełnym ekranie, a nie w „ramce” na połączonej stronie internetowej; a wygląd, pozycja i inne aspekty linku nie (i) stwarzają fałszywego wrażenia, że podmiot lub jego działania lub produkty są powiązane lub sponsorowane przez MCAM lub jego podmioty powiązane, ani nie (ii) mogą szkodzić lub osłabić renomy związanej z nazwą i znakami towarowymi MCAM lub podmiotów z nią powiązanych. MCAM zastrzega sobie prawo do odwołania tej zgody na zamieszczenie linku, w dowolnym czasie i według swego wyłącznego uznania.

Treści osób trzecich
Niniejsza Strona może zawierać materiały, dane lub informacje dostarczone, opublikowane lub oferowane przez osoby trzecie poprzez ramkowanie i inne technologie, w tym między innymi treści ogólne, reklamy, dane o produktach lub usługach, narzędzia, sponsoring lub posty z dyskusji społeczności online. Użytkownik zgadza się, że ani MCAM, ani jego podmioty powiązane nie będą ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za takie materiały, dane lub informacje od osób trzecich. Korzystanie z Treści Osób trzecich może również podlegać warunkom regulaminu podmiotów, które je dostarczają oraz polityce prywatności. MCAM nie weryfikuje, nie popiera ani nie ręczy za treści dostarczane przez osoby trzecie, dostępne na naszej Stronie internetowej. MCAM nie ponosi odpowiedzialności za dostawę ani jakość towarów lub usług sprzedawanych, reklamowanych lub udostępnianych przez osoby trzecie na naszej Stronie lub innych stronach internetowych. Jeśli Użytkownik uważa, że jakakolwiek treść dostarczona przez osoby trzecie narusza jego prawa majątkowe, prosimy o niezwłoczną informację.

Wyłączenia odpowiedzialności
STRONA I TREŚĆ UDOSTĘPNIONA NA STRONIE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ ŻADNYCH GWARANCJI I DOSTĘPNE JEDYNIE "W MIARĘ DOSTĘPNOŚC"I. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE GODZI SIĘ, ŻE UŻYWA NINIEJSZEJ STRONY I TREŚCI NA NIEJ ZAWARTYCH NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO.

MCAM I JEJ PODMIOTY POWIĄZANE WYKLUCZAJĄ JAKIEKOLWIEK GWARANCJE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE CZY SĄ ONE WYRAŹNE CZY DOROZUMIANE, CHYBA ŻE GWARANCJA ZOSTAŁA WYRAŹNIE UZGODNIONA NA PIŚMIE. POWYŻSZE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI GWARANCJE DOSTĘPNOŚCI NA RYNKU, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB TWIERDZENIE O NIEPODLEGANIU PATENTOM.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE GODZI SIĘ, ŻE KORZYSTA Z NINIEJSZEJ STRONY, W TYM Z WSZYSTKICH TREŚCI, DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA ROZPOWSZECHNIANYCH POPRZEZ TĘ STRONĘ LUB Z NIEJ POBRANYCH NA SWOJE WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I GODZI SIĘ, ŻE JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE I WTÓRNE SZKODY W JEGO DZIAŁALNOŚCI, SYSTEMIE KOMPUTEROWYM LUB UTRATĘ DANYCH, WYNIKŁE Z POBRANIA TAKICH TREŚCI, DANYCH I/LUB OPROGRAMOWANIA.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE MCAM NIE KONTROLUJE INFORMACJI, PRODUKTÓW ANI USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE POPRZEZ STRONĘ. Z WYJĄTKIEM ODMIENNYCH PISEMNYCH UZGODNIEŃ, MCAM I JEJ PODMIOTY POWIĄZANE NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, WALUTY, KOMPLETNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DOWOLNEJ PORADY, OPINII, OŚWIADCZENIA LUB INNEJ TREŚCI LUB DOWOLNYCH PRODUKTÓW BĄDŹ USŁUG DYSTRYBUOWANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE, W TYM ZA TREŚCI W RAMKACH I TREŚCI ZWIĄZANE ZE SPONSORAMI, DOSTĘPNE NA STRONIE. MCAM NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ŻE NINIEJSZA STRONA LUB JEJ TREŚCI SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ANI ŻE NINIEJSZA STRONA LUB JEJ TREŚCI BĘDĄ WOLNE OD ZAKŁÓCEŃ, DOSTĘPNE NA CZAS, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW ANI CZY EWENTUALNE BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE. MCAM NIE UDZIELA TEŻ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI CO DO WYNIKÓW, JAKIE MOŻNA OSIĄGNĄĆ KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ STRONY LUB TREŚCI NA NIEJ ZAWARTYCH, ANI CO DO DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI OTRZYMANYCH POPRZEZ KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY.

MCAM NIE PRZYJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE I WTÓRNE) PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM UTRATĘ DANYCH NA SKUTEK OPÓŹNIEŃ, NIEDORĘCZENIA TREŚCI LUB WIADOMOŚCI E-MAIL, BŁĘDÓW SIECI LUB SYSTEMÓW, USZKODZEŃ PLIKÓW LUB ZAKŁÓCEŃ SERWISOWYCH SPOWODOWANYCH ZANIEDBANIEM MCAM, JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, JEJ LICENCJODAWCÓW LUB BŁĘDÓW I/LUB ZANIECHAŃ SAMEGO UŻYTKOWNIKA, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW SZCZEGÓŁOWO UZGODNIONYCH NA PIŚMIE, CO WIĘCEJ JAK WYNIKA Z NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI MCAM ODMAWIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB ZAPEWNIEŃ CO DO POUFNOŚCI INFORMACJI PRZESYŁANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY.

ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD MCAM LUB POPRZEZ STRONĘ NIE STANOWIĄ GWARANCJI, JEŻELI NIE JEST TO WYRAŹNIE POTWIERDZONE NA PIŚMIE.

NIEKTÓRE STANY I KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WIĘC NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH WYKLUCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO DANEGO UŻYTKOWNIKA.

Ograniczenie Odpowiedzialności
W BRAKU ODMIENNYCH SZCZEGÓLNYCH UZGODNIEŃ NA PIŚMIE, W ŻADNYM WYPADKU, Z ZANIEDBANIEM WŁĄCZNIE, MCAM LUB JEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCE, PODLEGŁE, PODMIOTY POWIĄZANE, PRZEDSTAWICIELE, DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY, TREŚCI LUB USŁUG ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE LUB OFEROWANYCH POPRZEZ NIĄ, WYNIKAJĄCE Z NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU LUB ZMIANY PRZESYŁU LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA CZY INNYCH INFORMACJI PRZESYŁANYCH LUB NIEPRZESYŁANYCH, ODBIERANYCH LUB NIEODBIERANYCH, W TYM ZA SZKODY CZY UTRACONY ZYSK, WYKORZYSTANIE DANYCH LUB INNE ALARMOWANIA TWOICH TRANSMISJI CZY DANYCH LUB INNYCH INFORMACJI O WYSYŁANIU LUB OTRZYMYWANIU CZY NIEWYSYŁANIU LUB NIEOTRZYMANIU, W TYM, LECZ NIE TYLKO, SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH DÓBR NIEMATERIALNYCH, NAWET JEŻELI POWIADOMIONO MCAM O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. STRONY PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI, ŻE JEST TO ROZSĄDNY PODZIAŁ RYZYKA.

W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE WOLNO OGRANICZYĆ ANI WYŁĄCZYĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE I NASTĘPCZE. W TAKICH PRZYPADKACH NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BĘDZIE OGRANICZONA DO PRZYCHODÓW OTRZYMANYCH OD UŻYTKOWNIKA W CIĄGU DWUNASTU (12) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH WYSTĄPIENIE PODSTAWY ROSZCZENIA.

Inne
Z zastrzeżeniem warunków innych umów podpisanych przez MCAM dotyczących materiałów i usług zakupionych poprzez tę Stronę, niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia między użytkownikiem a MCAM w zakresie korzystania z tej Strony. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, wówczas postanowienie takie zostanie uznane za wyłączone z Regulaminu i nie będzie miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień. Użytkownik godzi się, że wszelkie roszczenia wynikające z niniejszego Regulaminu lub korzystania ze Strony lub z nimi związane muszą być zgłoszone w ciągu jednego roku od ich powstania lub nie mogą być zgłaszane.

Zastosowanie międzynarodowe
Dodatkowo użytkownik godzi się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i komunikację podjętą lub przekazywaną z użyciem jego konta oraz że będzie przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych.

March 2019

 

Contact